Περισσότερα στοιχεία περί των τελλουριακών ρευμάτων υπάρχουν εδώ  και για τις βραχομορφές , εδώ  ,  περί της γεωενέργειας, εδώ ,

περί γεωενεργειακών ρευστών, εδώ,   για την γεωενέργεια στην περιοχή ΑΡΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ, εδώ , περί της συμβολομορφής του

ενεργειακού όφεως , εδώ,  ενώ για τους κυνοκέφαλους ή λυκάνθρωπους, στοιχεία υπάρχουν εδώ.

Στοιχεία για το Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου, υπάρχουν εδώ .   Το έργο της GEOMENT ΤΕΑΜ υπάρχει εδώ