Ο     ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ

 

Π Α Ρ Α       Θ Η Ν     Α Λ Λ Ω Σ 

( Α Θ Η Ν Ω Ν )

 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΑΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΑΓΝΩΣΤΑ  Μ Ν Η Μ Ε Ι Α  

 

' ...θαυμάζεται, πάντων μήνέν ύπερέχει μεγέθει καί άρετή. λέγει γάρ τά γεγραμμένα όσην η πόλις ύμών έπαυσέν ποτε δύναμιν ϋβρει πορευομένην άμα έπί πάσαν Εύρώπην καί 'Ασίαν, έξωθεν όρμηθείσαν έκ τού 'Ατλαντικού πελάγους. τότε γάρ πορεύσιμον ήν τό έκει πέλαγος. νήσον γάρ πρό τού στόματος είχεν ό καλείτε, ώς φατε, ύμείς `Ηρακλέους στήλας, η δέ νήσος άμα Λιβύης ήν καί Άσίας μείζων, έξής έπιβατόν έπί τάς άλλας νήσους τοίς τότε έγίγνετο πορευομένοις, έκ δέ τών νήσων έπί τήν καταντικρύ πάσαν ήπειρον τήν περί τόν άληθινόν έκείνον πόντον. τάδε μέν γάρ, όσα έντός τού στόματος ού λέγομεν, φαίνεται λιμήν στενόν τινα έχων είσπλουν, έκείνο δέ πέλαγος όντως ή τε περιέχουσα αύτό γή παντελώς άληθώς όρθότατ' άν λέγοιτο ήπειρος. έν δέ δή τή Άτλαντίδι νήσω ταύτη μεγάλη συνέστη καί θαυμαστή δύναμις βασιλέων, κρατούσα μέν άπάσης τής νήσου, πολλών δέ άλλων νήσων καί μερών τής ήπείρου. πρός δέ τούτοις έτι τών έντός τήδε Λιβύης μέν ρχον μέχρι πρός Αίγυπτον, τής δέ Εύρώπης μέχρι Τυρρηνίας. αύτη δή πάσα συναθροισθείσα είς έν η δύναμις τόν τε παρ' ύμίν καί τόν παρ' ημίν καί τόν έντός τού στόματος πάντα τόπον μιά ποτέ έπεχείρησεν όρμή δουλούσθαι. τότε ούν ύμών, ω , Σόλων, τής πόλεως η δύναμις είς άπαντας άνθρώπους διαφανής άρετή τε καί ρώμη έγένετο.

πάντων γάρ προστάσα εύψυχία  καί τέχναις όσαι κατά πόλεμον, τά μέν τών Ελλήνων ηγουμένη, τά δ' αύτή μονωθείσα έξ άνάγκης τών άλλων άποστάντων, έπί τούς έσχάτους άφικομένη κινδύνους, κρατήσασα μέν τών έπιόντων τρόπαιον έστησεν, τούς δέ μήπω δεδουλωμένους διεκώλυσεν δουλωθήναι, τούς δ' άλλους, όσοι κατοικούμεν έντός όρων `Ηρακλείων, άφθόνως άπαντας ήλευθέρωσεν. ύστέρω  δέ χρόνω  σεισμών έξαισίων καί κατακλυσμών γενομένων, μιάς

ημέρας καί νυκτός χαλεπής έπελθούσης, τό τε παρ' ύμίν μάχιμον πάν άθρόον έδυ κατά γής, ή τε 'Ατλαντίς νήσος ώσαύτως κατά τής θαλάττης δύσα ήφανίσθη. διό καί νύν άπορον καί άδιερεύνητον γέγονεν τούκεί πέλαγος, πηλού κάρτα βαθέος έμποδών όντος, όν η νήσος ίζομένη

παρέσχετο. " 

 

Απόσπασμα από τον ΤΙΜΑΙΟ του ΠΛΑΤΩΝΑ. Εδώ ο Σόλων αναφέρει όσα οι ιερείς της Αιγύπτου του ανέφεραν για την αρχαία Αθήνα,   όταν μόνη ( οι άλλοι αποστάτησαν και την εγκατέλειψαν) αυτή, με πρόμαχο την ίδια την Αθηνά, κατενίκησε τους Ατλαντες και ελευθέρωσε όλους τους υπόδουλους λαούς, ΕΣΤΗΣΕ  δε και ΤΡΟΠΑΙΟ για τη νίκη αυτή. .

Τι μπορεί να ήταν το τρόπαιο αυτό άραγε. Τι άλλο από τη μορφή της τροπαιούχου αρχιναυάρχου πολεμάρχου Αθηνάς Δείτε προσεκτικά την παρακάτω εικόνα , η οποία παριστά προφανέστατα την Αθηνά (είναι η μόνη γυναίκα που φέρει κράνος). Είναι ύψους 70 και πλέον μέτρα.. Φαίνεται σε πολύ μεγάλη απόσταση ακόμη και σήμερα.

 

                                  

 

      Για τη μεγάλη σύγκρουση Αθηναίων  -  Ατλάντων δε γνωρίζουμε πολλά.

         O στόλος των Αθηναίων με 13 πλοία διέρχεται  το Γιβραλτάρ και κινείται Β , ΒΔ στον Ατλαντικό ωκεανό.  Δεν αναφερόμαστε σε συμβατικά ξύλινα πλοία, αλλά μάλλον για τεχνολογίες  σαν την Αργώ.  Αυτό το σκάφος που περιγράφεται στην αργοναυτική εκστρατεία , ότι σταμάτησε πάνω από τα βράχια και οι ναύτες του έβλεπαν από κάτω τη Λιβύη (Αφρική).   Ανοικτά της σημερινής Κορνουάλης είδαν κάποιο φως.. 

       Ήταν βράδυ. Με το ξημέρωμα ένας τεράστιος στόλος,  οι Ατλαντες  επιτέθηκαν απροειδοποίητα στα 13 πλοία Τα 12 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Γλίτωσε μόνο η ναυαρχίδα, η Πάρ-αλλος οδηγούμενη από την Αθηνά? Οχι τη θεά? Την ανθρώπινη Αθηνά, την κόρη του ανθρώπου Δια  της οικογένειας των Αθηναίων που λένε ότι  ήρθε από κάπου αλλού Και δίδαξε τους εδώ γηγενείς Στην πρώτη ΑθήναΟχι τη σημερινή ..Αυτή που εμείς ξέρουμε είναι η τρίτη.

        Οι Αθηναίοι ετοίμασαν αμέσως τον αποικιακό στόλο τους που αριθμούσε άνω των 400 σκαφών (δεν γνωρίζουμε περί του αριθμού του μητροπολιτικού στόλου  που έμεινε στην Αθήνα σαν στρατηγική εφεδρεία). Οι άτλαντες κάνουν το λάθος να εισέλθουν στη Μεσόγειο. Εξω από τη Μασσαλία συγκρούσθηκαν οι 2 στόλοι Αθηναίων  Ατλάντων.

       Οι Αθηναίοι καταστρέφουν ολοσχερώς τους άτλαντες , αλλά έχουν μεγάλες απώλειες.   Και οι δυο αντιμαχόμενοι κατάλαβαν ότι δεν βγάζει πουθενά η διαμάχη.

      

Με τη σύντομη αυτή αναφορά επιχειρείται να παρουσιασθεί μία συνοπτική και περιεκτική, πρωτότυπη παγκόσμια, έρευνα, που φαίνεται να σχετίζεται με ανθρώπινο πολιτισμό που προκατακλυσμιαία άνθισε στο ευρύτερο γεωγραφικό τόξο Ελλάδας – Κύπρου και βαθμιαία φαίνεται να επεκτάθηκε σε όλο τον πλανήτη και ίσως και πολύ έξω από αυτόν...

 

Η πολυετής έρευνα, την οποία και συνεχίζουμε, αφορά και έρευνα στο πεδίο με  επιτόπια εξέταση αντικειμένων, αλλά μόνο στο παραπάνω γεωγραφικό τόξο λόγω των πενιχρών μέσων και πόρων που η ομάδα μας διαθέτει.

 

Αυτά που ο αναγνώστης θα διαβάσει μέσα σε αυτή την αναφορά ίσως τον προβληματίσουν, όσον αφορά τα δρώμενα στον πλανήτη μας προ μερικών χιλιάδων ετών και ίσως τον συνεγείρουν δημιουργώντας πολλά ερωτήματα.

 

Παράλληλα ίσως του δοθούν απαντήσεις σχετικά με την απόδειξη της ιστορικότητας γεγονότων που αναφέρονται σαν αφύσικα μυθεύματα σε αυτό που σήμερα θέλουμε να αποκαλούμε Ελληνική Μυθολογία.

 

Με τα δεδομένα που έχουν περισυλλεγεί από τη μέχρι σήμερα εφαρμοσμένη στο πεδίο έρευνα, ελάχιστο τμήμα της οποίας αποδεσμεύουμε, διαφαίνεται αμυδρά, αλλά σταθερά, ότι η Ελληνική Μυθολογία, αποτελεί όχι μόνο τη μεγαλύτερη μη αποδεδειγμένη ιστορία παγκόσμια, αλλά ίσως τη μεγαλύτερη παγκόσμια ιστορία του πλανήτη από καταβολής κόσμου.

 

Τα ‘μνημεία’ που έχουν εντοπισθεί από τη μέχρι σήμερα έρευνά μας φανερώνουν την ύπαρξη ενός πολύ ανώτερου από τον σημερινό, τεχνολογικά, πολιτισμού που σαφώς προϋπήρξε του δικού μας.

 

Ευελπιστούμε ότι η ολοκλήρωση αυτής της έρευνας ίσως κάποτε μας φανερώσει τρομερά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στον πλανήτη μας σε κάποιο απώτερο χρόνο στο παρελθόν και ανατρέψει άρδην όλα όσα θεωρούμε ότι γνωρίζουμε για την ιστορία της εξέλιξης του ΕΝΝΟΟΥ (του έχοντος ΝΟΥ) ανθρώπινου γένους σήμερα.

 

Αναφερόμαστε φυσικά στην υπαρκτότητα γεγονότων τα οποία θεωρούμε σήμερα μύθους και παραμύθια και όχι απόηχο ή αυτούσια ιστορικά γεγονότα.

 

Πιστεύουμε ότι η έρευνα πρέπει να στηρίζεται σε ευρήματα, σε υλικές οντότητες που να πείθουν για γεγονότα, τα τελευταία δε αυτά γεγονότα θα πρέπει να έχουν κάποια αλληλουχία σειριακή ή παράλληλη ή επάλληλη ή άλλη, όχι πάντως απόλυτα ‘λογική’, με τη έννοια που έχει προσλάβει ο σημερινός ‘πολιτισμένος’ άνθρωπος των πόλεων που δεν μελετά, δεν ερευνά, δεν σκέπτεται και γενικά δεν προβληματίζεται για την ύπαρξή του αλλά προτιμά να διασκεδάζει και να εκπαιδεύεται από φτηνά τηλεπαίγνια της τηλεόρασης…

 

Επίσης ας μη μας διαφεύγει ότι  ακόμη και σήμερα ερίζουν οι ιθύνοντες περί του τρόπου της του ανθρώπου εξέλιξης… Ένας μεγάλος φιλόσοφος – ιστορικός, ο Ρεννέ Γκρουσώ είχε πει χαρακτηριστικά : Η ιστορία δεν είναι αυτή που μας διδάσκουν.

 

Η έρευνα, ένα ενδεικτικό, πρώτο, τμήμα της οποίας αποκαλύπτουμε, στηρίζεται, πρώτιστα, σε ευρήματα που αποτελούνται από υλικές οντότητες. Οι οντότητες αυτές είναι ως επί το πλείστον πυκνές καταστάσεις της ύλης, βραχώδη τμήματα κυρίως. Ο όρος ‘πρώτιστα’ χρησιμοποιείται όχι αδόκιμα , αλλά για να κάνει απόλυτα διακριτό ότι υπάρχει παράλληλη έρευνα που έγινε και συνεχίζεται σε οντότητες που τις έχουμε κατατάξει αυθαίρετα στις αραιές καταστάσεις της ύλης, πλέον γνωστές σαν πνευματικές οντότητες. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτές τις έρευνες καθότι δεν κρίθηκε σκόπιμο να εξετασθούν σε αυτή την αναφορά, πλην όμως υπάρχει κάποια σχετική μικρή αναφορά επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, που έχει δημοσιοποιηθεί ηλεκτρονικά από τον ιστότοπό μας (www.geoment.e-e-e.gr/ellhnvnaruro3.htm).  

 

Πιστεύουμε ότι κάποια από τα τμήματα αυτά των πυκνών καταστάσεων της ύλης αποτελούν κατάλοιπα μορφών και συμβόλων που έπαιζαν κάποιο σημαντικό ρόλο στο απώτερο παρελθόν. Μερικά από αυτά απεικονίζουν μορφές θεοτήτων και οντοτήτων που βρίθουν στην Ελληνική Μυθολογία, κάποια άλλα ιδιαίτερες ίσως μορφές ανθρώπων (βασιλείς, άρχοντες κλπ) ή μορφές ανθρώπων σε ιδιαίτερες εκδηλώσεις που έπρεπε να παραδειγματίσουν ίσως και κάποιες άλλες μορφές που προς το παρόν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια.

 

Η έρευνα προχώρησε ακόμη με τολμηρότερα βήματα αποκαλύπτοντας οντότητες ταυτόσημες με κάποιες από εκείνες της Ελληνικής Μυθολογίας, θεόρατες και τεράστιες, που έφθασαν μέχρι τις μέρες μας σαν μύθοι.

 

Η παρατήρηση των λίθινων –κυρίως – αυτών ‘μνημείων’ (θα μας επιτραπεί η έκφραση) στηρίζεται σε φαινόμενα λανθάνουσας παρατήρησης των ανθρώπινων οφθαλμών. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας είναι επιστημονικά σήμερα, αποδεδειγμένο, ότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια αυτού του σύμπαντος. Η χρήση των οφθαλμών, μιας εκ των ανθρώπινων αισθήσεων, όχι μόνο εν μας δίδει καμία πληροφορία, αλλά αντίθετα μας παραπλανά πλήρως για το τι συμβαίνει στον μικρόκοσμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε τα νέφη των ηλεκτρονίων (εικόνα 6) και τα μόρια (εικόνα 4) ούτε τι συμβαίνει ακόμη και σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά. Έτσι βλέπουμε μέσα από τον αέρα σαν αυτός να μην υπάρχει, ενώ υφίσταται. 

 

 Στις παρακάτω εικόνες 1 έως και 6 υπάρχουν μερικές καταπληκτικές απεικονίσεις σε εικόνες, του πραγματικού κόσμου, με 'ηρωα' ένα φύλο από μία τυχαία φυλλωσιά. Η τελευταία εικόνα έχει ληφθεί προφανώς από ειδική διάταξη λέιζερ. Ο ανθρώπινος οφθαλμός από μόνος του δεν βλέπει καν τη 2η εικόνα ....

 

 

εικόνα 1

 

 

εικόνα 2

 

 

εικόνα 3

 

 

 εικόνα 4

 

 

 εικόνα 5

 

 

εικόνα 6

 

Επίσης δημιουργούνται στα οπτικά κέντρα του εγκεφάλου μας εικόνες ανάλογα με την πυκνότητα και υφή του αέρα από τόπο σε τόπο, από καιρό σε καιρό κλπ… Τα φαινόμενα του αντι-κατοπτρισμού πχ στη ζεστή άσφαλτο ή στη ζεστή άμμο δεν θα έπρεπε να είναι ορατά αν αντιλαμβανόμαστε την ύλη στην πραγματική της υφή και πυκνότητα.  Όταν ένα σύνολο αντικειμένων είναι σε μεγάλη σχετικά απόσταση από τους ανθρώπινους οφθαλμούς αυτοί το συνθέτουν με ένα τρόπο που παρουσιάζεται σε μας - μεταφραζόμενη ανάλογα στο νου μας -  σαν μία εικόνα διαφορετική από την πραγματικότητα, ενώ στο πραγματικό συν - παν δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

 

 Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται μερικά παραδείγματα του πως μπορούν να ‘ξεγελασθούν’ οι ανθρώπινοι οφθαλμοί.

 

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Εικόνα 7      EIΔΩΛΟ ΑΠΌ ΜΑΚΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

 

 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ  ΈΝΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ …

Εικόνα 8   TO ΠΑΡΑΠΑΝΩ EIΔΩΛΟ,  ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 

 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ ΑΥΤΌ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝ ΩΣ 'ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ'

 

 

Εικόνα 9  TO ΠΑΡΑΠΑΝΩ EIΔΩΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ  ΑΠΌ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
 

 

ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 

 

Εικόνα 10   ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΔΩΛΟ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ

 

Εικόνα 11     ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑ  ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 

 

 

Εικόνα 12   ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ  ΤΡΙΤΟ , ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

 

 

 

 

Εικόνα 13    ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΡΑΧΟΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ  ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΣΤΕΜΜΑ

Εικόνα 14   ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ TO ΠΑΡΑΠΑΝΩ EIΔΩΛΟ,  ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 

 

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

 

Εικόνα 15    TO ΠΑΡΑΠΑΝΩ EIΔΩΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟ  ΑΠΌ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (ΠΕΡΙΠΟΥ 60 ΜΟΙΡΕΣ ΔΕΞΙΩΤΕΡΑ )
 

 

ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτήν ακριβώς την αρχή, με κάποια τεχνολογία που σήμερα δεν γνωρίζουμε, αλλά με τις γνώσεις που έχουμε είμαστε σε θέση να εικάσουμε, οι τεχνολόγοι εκείνων των καιρών φαίνεται ότι κατασκεύασαν προηγμένες τεχνολογικά μηχανές ικανές να ‘διαμορφώνουν’ ακόμη και σκληρά πετρώματα από μεγάλες αποστάσεις με χρήση κάποιας μορφής ενέργειας, στενής δέσμης.  Έτσι φαίνεται ότι κατάφερναν να κατασκευάζουν μνημεία – όχι αγάλματα, διότι το άγαλμα είναι τρισδιάστατη μορφή, ενώ τα συγκεκριμένα δεν είναι – τα οποία ήταν ορατά ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (ονομαζόμενη από τους στρατιωτικούς ως αζιμούθιο) και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Η τεχνολογία αυτή όσον αφορά το τελευταίο της στοιχείο, παρουσιάζεται και σε πολλά ευρήματα της αρχαίας Αιγύπτου.

 

Τα πλείστα των μνημείων αυτών είναι ακανόνιστοι βράχοι που όταν τους παρατηρεί κανείς από συγκεκριμένη γωνία και απόσταση με την επίδραση των ακτίνων του ηλίου - από τις σκιάσεις που δημιουργούνται – μας φανερώνουν διάφορες γνωστές ή άγνωστες μορφές ανθρώπων, ζώων, θεοτήτων  ή  άλλων τερατόμορφων όντων …

 

Το να δει κανείς αυτά τα μνημεία δεν είναι εύκολο … Σήμερα μετά τόσο χρόνια πολλά από αυτά θα έχουν πάθει μόνιμες και σοβαρές φθορές, άλλα θα έχουν καταστραφεί , ενώ η ατμόσφαιρα έχει πολλαπλώς μολυνθεί και έχουν αλλάξει οι δείκτες διαθλάσεώς της, γεγονότα και παράμετροι πολύ σημαντικοί για τον εντοπισμό  των μνημείων αυτών.

 

Δεν έχουμε ακόμα απόλυτα αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους οι προφανείς (ή όχι ;) πρόγονοί μας, δημιούργησαν αυτά τα μνημεία.

 

Μερικά σαφώς φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί σαν οδοδείκτες καθότι είναι ορατά και από τη θάλασσα σε μεγάλες αποστάσεις. 

 

Άλλα φαίνεται ότι φανερώνουν ύπαρξη κατοικημένου τόπου ή ναού ή κάποιας μορφής περάσματος. 

 

Κάποιες, ποιο προχωρημένες, παράδοξες σκέψεις, μας οδήγησαν στο ότι  κάποιες από τις μορφές αυτές ίσως να είναι και απολιθώματα όντων ή ηρώων που φέρονται να  ‘έδρασαν’ κατά περιόδους στην Ελληνική μυθολογία. 

 

Δύο τέτοια, χαρακτηριστικά μνημεία, αποφασίσαμε να φέρουμε στο φως της δημοσιότητας.  Και τα δύο φαίνεται ότι απεικονίζουν ανθρώπινη κεφαλή που φέρει κορώνα και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι παριστούν κάποιο βασιλιά. Τα δύο αυτά μνημεία να και μοιάζουν πολύ, απέχουν μεταξύ τους περί τα 200 χιλιόμετρα.

 

Δεν αποκαλύπτουμε τη θέση τους διότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να τα προστατέψουμε.

 

Και τα 2 συγκεκριμένα μνημεία - βραχομορφές ευρίσκονται στα όρια της  Ελληνικής επικράτειας.

 

 

 

 

         Εικόνα 16.   Βραχομορφή, πιθανότατα παριστώσα κεφαλή βασιλέως (από το στέμμα που φαίνεται να φορά αριστερά) να κοιτά προς τον ουρανό

 

                              

 

Εικόνα 17.   Σκαρίφημα της παραπάνω κεφαλής, σε ελεύθερη απόδοση  στην πραγματική θέση (αριστερά) και σε κάθετη θέση  (δεξιά)

 

 

 

Εικόνα 18.   Η παραπάνω βραχομορφή, , σε φυσική απεικόνιση (πάνω) , με χαραγμένο ίχνος ολόγυρά της (κάτω αριστερά) και σε  και αποχρώσεις του γκρί (κάτω δεξιά)

 

 

                   

 

Εικόνα 19.   Βραχομορφή, πιθανότατα παριστώσα άνθρωπο δεμένο΄ πάνω σε βράχο. Φέρει στέμμα στην κεφαλή, που ίσως σημαίνει ότι πρόκειται για  βασιλέα. Η σκηνή θυμίζει έντονα τον Τιτάνα Προμηθέα, δεσμώτη από τον Δία , σε φυσική απεικόνιση (αριστερά) και αποχρώσεις του γκρί (δεξιά)

 

           

 

Εικόνα 20.   Τμήμα της παραπάνω βραχομορφής ( κεφαλή) σε φυσική απεικόνιση (αριστερά) και επεξεργασμένη σε αποχρώσεις του γκρί (δεξιά)

 

 

Εικόνα 21.   Οι δύο παραπάνω , διαφορετικές βραχομορφές, σε φυσική απεικόνιση (αριστερά) και αποχρώσεις του γκρί (δεξιά)

                     Στην αντιπαράθεση των εικόνων είναι φανερή η ομοιότητά τους.  Η απόσταση των κεφαλών είναι αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα.                                    Διαφέρουν και ως προς το μέγεθος.

 

ENA ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

 

 (  Phillippe G.Schyns και Aude Oliva του πανεπιστημίου της Γλασκόβης )

 

Άμα δείτε τις παρακάτω εικόνες από τη θέση του υπολογιστή σας, ο κ.Θυμωμένος είναι στα αριστερά και η κ.Ήρεμη στα δεξιά.

Σηκωθείτε από τη θέση σας και κάντε πίσω γύρω στα 5 βήματα (σχετικά μεγάλα) και δείτε!! Αλλάζουν μεριές!!

 

 

 

Νομίζω αυτή η παραίσθηση δημιουργήθηκε


Αυτό αποδεικνύει ότι ίσως να μη βλέπουμε πραγματικά αυτό που υπάρχει, πάντα!

 

Έχουμε δει πολλές εγκληματικές αδιαφορίες τα τελευταία έτη όσον αφορά τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να αναφέρουμε για τους τάφους των Σαλαμινομάχων που σαπίζουν απροστάτευτοι ;   Να αναφέρουμε τις 170  μεταλλικές και κεραμικές πλάκες που ανευρέθησαν τελευταία στο Αργος και αποδεικνύουν την αρχαιότερη τράπεζα του πλανήτη (5.000 πχ) που έδρασε στο Αργος (οι Αργείοι το 5.000 πχ δάνειζαν χρήματα στους Κορίνθιους) και το πώς κατέληξαν στη Γαλλική αρχαιολογική σχολή που έκανε κάποια ανακοίνωση στην …Τουρκία.   Μάλιστα, στην Τουρκία …

 

Γνωρίζει ο Ελληνικός λαός ότι με σχετικό πρωτόκολλο της εποχής του αλλόθρησκου , ξενοκουβάλητου Όττο ή Οθωνα ή  αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα έχει παραχωρηθεί με πρωτόκολλο σε 4 ξενόκρατες σχολές , μια των οποίων είναι και η Γαλλική ;  Είμαστε τελικά ένα ασύνδετο αρχαιολογικό προτεκτοράτο, ή κάτι άλλο συμβαίνει  ;  

 

 Όταν θα δοθούν επίσημα και δημόσια εγγυήσεις για την ασφάλεια των μνημείων από το Ελληνικό κράτος, τότε και μόνο τότε, θα αποκαλύψουμε τη θέση των δύο προαναφερθέντων μνημείων - βραχομορφών

 

Μέχρι τότε ας καλούν τουρίστες στη χώρα των μύθων… Μόνο που σύντομα θα αποκαλυφθεί ότι δεν πρόκειται για μύθους αλλά για ιστορία …

 

Η θέση των μνημείων αυτών δεν είναι καθόλου τυχαία και σίγουρα θα προβληματίσει πολύ κάποιους μαχόμενους αρχαιολόγους.  

 

Για να είμαστε συμβατοί σε αυτή την αναφορά με όλα τα ευρήματα ή θεωρούμενα ευρήματα, του λοιπού θα τα καλούμε με τον όρο βραχομορφές. Πιστεύουμε ότι ο όρος αυτός καλύπτει επιτυχώς το υπαρκτό – υλικό μέρος των μνημείων - πειστηρίων που έχει φέρει στο φως η μέχρι σήμερα  έρευνα.

 

Προχωρήσαμε πριν από μια πενταετία στην ανάπτυξη δικών μας μηχανών που λειτουργούν με διττές τεχνολογικά αρχές. Οι γενιές των μηχανών αυτών μας έδειξαν ότι οι ‘ βραχομορφές ‘ ή κάποιες από τις ‘βραχομορφές‘ αυτές, ‘απαντούσαν‘ σε συγκεκριμένης μορφής ηλεκτρομαγνητικά κύματα (http://www.geoment.e-e-e.gr/ellhnvnaruro3.htm).   Μας έδειξαν και μας έπεισαν ότι κατά κάποιο περίεργο και ανεξήγητο για την σημερινή τεχνολογική μας στάθμη, η ύλη (κάποιοι βράχοι) με κάποιο τρόπο απαντούν στα ‘κελεύσματα’ των μηχανών μας.

 

Μελετήσαμε και υλοποιήσαμε νέες μηχανές που ενσωμάτωναν τεχνολογίες ψυχοτρονικής τεχνολογίας, τελειοποιώντας ακόμα πιο νέες γενιές μηχανών (http://www.geoment.e-e-e.gr/nonmetal.htm) που λειτουργούν διαδραστικά με ενέργειες που ο άνθρωπος διαθέτει μεν, δεν γνωρίζει όμως πώς να τις χειρισθεί δε.

 

Αναφερόμαστε σε μηχανές που χρησιμοποιούν μικροηλεκτρονική τεχνολογία, (http://www.geoment.e-e-e.gr/MATTERIALS_BIO_UNKNOWN.htm)  που έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργώντας με κάποιο τρόπο σαν ενεργειακή κεραία φαίνεται να  συντονίζεται με συγκεκριμένες διακριτές καταστάσεις της ύλης ή αν θέλετε με συγκεκριμένες υλικές δομές, καθιστώντας τις με τον τρόπο αυτό αποκαλυπτέες.

 

Στην ιστοσελίδα http://www.geoment.e-e-e.gr/techmagntune.htm υπάρχει μεταξύ άλλων και η αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας εντοπισμού υλικής δομής με την δημιουργία  ελεγχόμενου μαγνητικού συντονισμού που βασίζεται στην  ισχυρή μαγνητική  ΕΛΞΗ  που  δημιουργείται μεταξύ της ερευνόμενης διακριτής υλικής δομής (στην περίπτωσή μας βράχων) και των κεραιών - κατευθυντήρων της συσκευής, μετά το βομβαρδισμό του υλικού από μη επικίνδυνες ηλεκτρομαγνητικές  ακτινοβολίες  που εκπέμπονται από τις συγκεκριμένες συσκευές.

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.geoment.e-e-e.gr/wtmspres.htm υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για το πώς ενεργοποιείται ο ίδιος ο άνθρωπος από τη συσκευή και συμμετέχει ο ίδιος στη δημιουργία του μαγνητικού κόμβου (μαγνητικός συντονισμός) κατά την έρευνα υλικής δομής (βράχων).

 

 

Πολλοί κατά καιρούς έχουν αναφερθεί σε κάποιο πολύ προηγμένο τεχνολογικά πολιτισμό που ήκμασε στον πλανήτη χιλιάδες χρόνια πριν ισχυριζόμενοι ότι προέρχεται από τα άστρα (οι θρύλοι της φυλής ΝΤΟΝΚΟΝ της Αφρικής) ή από συγκεκριμένο Γαλαξία (η περί της ομάδας Ε θεώρηση) ή και αλλαχού. Μία από τις μελέτες που ‘τάραξε’ κυριολεκτικά τα λιμνάζοντα ύδατα της τελματώδους ιστορίας μας ήταν και αυτή του Ιωάννου Δ. Πασσά (‘ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ’, εκδόσεις Εγκυκλοπαιδείας του ΗΛΙΟ’). Η μελέτη αυτή καταλήγει στο ότι το 800.000 πχ υπήρχαν εχέφρονες , πολιτισμένοι άνθρωποι στην ευρεία περιοχή της Ελλάδας. Την ίδια περίοδο η Μλαβάτσκυ, στη Μυστική δοξασία, τοποθετεί τον πολιτισμό της Ατλαντίδος. Οι αστρονομικές αποδείξεις του αστρονόμου Κων. Χ. Χασάπη που παρατίθενται σε αυτό το σύγγραμμα δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης ότι η ‘ιστορία’ που ξέρουμε σήμερα για τους προγόνους είναι ‘κάπως’ διαφορετική και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους φερόμενους ως Ινδοευρωπαίους …

 

Όταν κάποιος θνητός έχει την ευτυχία να συναντήσει και να συναναστραφεί με την τεράστια πράγματι προσωπικότητα του δόκτορα Παλαιοντολόγου κου Άρη Πουλιανού, το μόνο που θα μπορούσε να του συμβεί είναι να υποστεί σοβαρό κλονισμό για τις περί αλήθειας ερασιτεχνικές γνώσεις του περί ιστορίας… Τα ευρήματα του δόκτορα Πουλιανού δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τη χρονολόγηση και την ιστορία των προγόνων μας.  Η αλήθεια φαίνεται ότι απέχει πάρα πολύ από το ότι η ιστορία των Ελλήνων ‘αρχίζει’  πριν από 8.000 χρόνια.

 

Οι γνώσεις του κου Άρη Πουλιανού ειδικά στα θέματα χρονολόγησης των ευρημάτων του είναι καταλυτικές ..  Φαίνεται ότι η μέθοδος χρονολόγησης του άνθρακα – που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο από τους Έλληνες αρχαιολόγους- παρουσιάζει σοβαρότατα σφάλματα της τάξης των 40 -50.000 ετών. Πως είναι δυνατόν πχ να πιστοποιηθεί τι οι ΜΗΚΥΝΑΙΟΙ έζησαν το 1000 πχ ; O κύριος Πουλιανός απευθύνθηκε στους Ιάπωνες που χρησιμοποιούσαν τεχνολογίες χρονομέτρησης πολύ πιο σύγχρονες, όπως αυτή της ηλεκτρονικής στροφορμής.  Απέδειξε περίτρανα (η επίσημη ανακοίνωση έγινε στο κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών το 2000) ότι στην περιοχή των Πετραλώνων της Χαλκιδικής κατοικούσαν αυτόχθονες, που είχαν λογική και χρησιμοποιούσαν εργαλεία,  πριν από 800.000 χρόνια.  Παρεπιπτόντως, την ίδια εποχή η Μλαβάτσκυ στο έργο της ‘Μυστική δοξασία’ τοποθετεί την άνοδο του πολιτισμού της Ατλαντίδας. 

 

Για όσους ασχολούνται με την ιστορία αυτού του τόπου φαίνεται ότι κάτι πολύ περίεργο έχει συμβεί στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο Ελλάδος – Κύπρου με προεκτάσεις στη Μ.Ασία και Ιταλία. Γνωρίζουμε σήμερα ότι ο περίφημος κος Φον Νταίνιγκεν έψαχνε κάτι στον Ελλαδικό χώρο στην εποχή της περιβόητης επταετούς δικτατορίας της Ελλάδος, την ίδια ώρα που ο άλλος συμπατριώτης του κος Κουστώ σάρωνε ψάχνοντας κάτι στο Αιγαίο. 

 

Ελληνική Μυθολογία.  Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα επίσημα χρησιμοποιεί δια του Υπουργείου Τουρισμού της τον παραπάνω όρο σαν λογότυπο με σκοπό την προσέλκυση τουριστών:        Ελάτε στη χώρα των μύθων.  

 

Η ομάδα μας αποφάσισε προ ετών ότι δεν είναι τουρίστες αυτού του τόπου που από τα βάθη των αιώνων αποκαλείται ‘Ελλάς’. Αποφασίσαμε να αποφύγουμε το ταξίδι στην ‘τουριστική’ θέση παντοιοτρόπως.  Ξεκινήσαμε από το τίποτα για να αχθούμε στο ‘ίσως’ πουθενά, αλλά φαίνεται ότι όπως είπε και ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής, το ταξίδι θα σε δικαιώσει από μόνο του, αρκεί να αποφασίσεις να το κάνεις…

 

Αποφασίσαμε να βρούμε την Ιθάκη , τα μέσα όμως δεν τα  διαθέταμε ..

 

Προσπαθήσαμε να βρούμε πλοίο αλλά αυτά είναι δύσκολα πράγματα σήμερα… 

 

Όποια πόρτα και αν κρούσαμε η απάντηση ήταν η ίδια.

 

Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε πάνω σε μια σανίδα. Αλλά το αποφασίσαμε …

 

Και φαίνεται ότι η σανίδα μας δικαίωσε…

 

Αρκεί και ένα μονόξυλο για να ψάξεις την αλήθεια.

 

Τούτος ο λόγος είναι βαθύς όσο και η αλήθεια.

 

Αλλά η αλήθεια υπάρχει.

 

Σας καλούμε στο ταξίδι μαζί μας.

 

Χωρίς ανταλλάγματα.

 

Εμείς απλά πράττουμε  κατά τας βουλάς Του.  

 

Ερευνάμε τας γραφάς…

 

 

Βιβλιογραφία και σχετικές αναφορές

1.  Στρωματιάς Ευστάθιος Ελληνικά όπλα και Ελληνικές εφευρέσεις που δεν βρήκαν αποδοχή στην Ελλάδα και κατέληξαν στο εξωτερικό περιοδικό STRANGE τεύχος 88, Μάιος 2006

2. Στρωματιάς Ε. Κων/νος, «Σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών από μέσες αποστάσεις και βάθη » Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με αριθμό καταχώρησης 2040100482, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας , 16-12-2004

 

3. Στρωματιάς Ε. Κων/νος, «Mέθοδος και σύστημα μακροσκοπικής περιμετρικής ακτίνας σάρωσης που  εντοπίζει έως έξι διαφορετικές διακριτές υλικές δομές» Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με αριθμό καταχώρησης 100522, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας , 7-11-2005 

 

4. Στρωματιάς Ε. Κων/νος, «Mέθοδος και σύστημα μακροσκοπικής περιμετρικής ακτίνας σάρωσης που  εντοπίζει άπειρο αριθμό  διαφορετικών διακριτών υλικών δομών» Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με αριθμό καταχώρησης 20060100352, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 16-6-2006

5.  Στρωματιάς Ευστάθιος Οπλα κατευθυνόμενης ενέργειας στην Ελλάδα περιοδικό Μυστική τεχνολογία και χαμένη επιστήμη, τεύχος 2, εκδόσεις Αγνωστο, Ιαν 2007

6.  http://www.geoment.e-e-e.gr