Χορηγίες -  Δωρεές  
 το Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο      Γ Ε Ω Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ω Ν     Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν    Κ Υ Π Ρ ΟΥ δεν είναι κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά κοινωφελής οργάνωση. Δεν εμπορεύεται, παρά μόνο προσπορεύεται για να εκπληρώσει τους σκοπούς του. 
   in english  

Οι σκοποί ίδρυσης του ΙΓΕΚ , φανερώνουν το ιδιαίτερο της παρουσίας του όχι μόνο στην Κύπρο αλλά παγκόσμια.

 

Το ΙΓΕΚ ιδρύθηκε , εκτός των άλλων, για να διεκπεραιώνει μελέτες , έρευνες και ολοκληρωμένα προγράμματα με μελλοντικό προσανατολισμό  : (α) σε σχέση με τις ‘φυσικές’ ακτινοβολίες που εξέρχονται από την επιφάνεια της γης, τα φυσικά δημιουργούμενα ηλεκτρομαγνητικά και τυχόν λοιπά πεδία, που δημιουργούνται  από τις παραπάνω ακτινοβολίες,  τα τελλουριακά ρεύματα, τα διάφορα φυσικά ενεργειακά πλέγματα (HARTMAN GRID, CURRY NET, BLACK STREAM, κλπ) που προέρχονται από φυσικές αιτίες, την ανθρώπινη δραστηριότητα και τα λοιπά διακριτά ρεύματα και όποιους τομείς αφορούν τον εντοπισμό και πρόκληση γεωπαθητικών παθήσεων στον άνθρωπο , τις επιπτώσεις που έχουν στον άνθρωπο και την δημιουργία σύγχρονης τεχνολογίας εν σχέση με τον εντοπισμό ενεργειακών ρευμάτων και καταπολέμησης παθήσεων στον άνθρωπο οφειλόμενων σε όλα τα παραπάνω ενεργειακά ρεύματα. (β) που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη μηχανών σύγχρονης τεχνολογίας (συμβατικής και μη) με τη βοήθεια των οποίων θα είναι δυνατός ο εντοπισμός και η διακριτότητα όλων των παραπάνω επιβλαβών φυσικών ακτινοβολιών,  ηλεκτρομαγνητικών  και τυχόν λοιπών πεδίων και ενεργειακών πλεγμάτων. (γ) που θα στοχεύουν στον εντοπισμό φυσικών και μη υλικών (μηχανές κλπ) τα οποία θα μπορούν να αποπυκνώνουν σε οποιοδήποτε αποδεκτό βαθμό ή και να απενεργοποιούν τελείως, όλες στις παραπάνω επιβλαβείς φυσικές ακτινοβολίες,  ηλεκτρομαγνητικά  και τυχόν λοιπά πεδία και ενεργειακά πλέγματα.(δ) που θα έχουν σκοπό την ‘οριοθέτηση’ , μετρησιμότητα, κατηγοριοποίηση , καθορισμό στάθμης, επικινδυνότητας για την υγεία του ανθρώπου , αλλά και της πανίδας και χλωρίδας του πλανήτη και τη θέσπιση διαδικασιών και μηχανισμών πιστοποίησης όλων των παραπάνω επικίνδυνων γεωπαθογόνων ακτινοβολιών, φυσικών ηλεκτρομαγνητικών και λοιπών πεδίων και ενεργειών  που είναι δυνατόν να οδηγήσει στη δημιουργία επίσημου ή επίσημων οργανισμών που θα μπορούν να πιστοποιούν αυτά τα φαινόμενα καθώς και τα προϊόντα που τα εντοπίζουν και τα αποπυκνώνουν ή τα αποδραστηριοποιούν τελείως. (ε)  που θα έχουν στόχο την ιστορική έρευνα πάνω σε θέματα γεωπαθειών με τη μελέτη τόσο αρχαίων κειμένων όσο και με την έρευνα πεδίου πάνω σε προϋπάρχοντα σημεία, κτίσματα, κατασκευές που το ανθρώπινο γένος  δημιούργησε για να οριοθετήσει ή αποφύγει τις όποιες γεωπαθογόνες ακτινοβολίες, φυσικά ηλεκτρομαγνητικά  ή άλλα ενεργειακά πεδία. (4)   Να συμμετέχει και/ή να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα , οργανισμούς και/ή μη κυβερνητικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και/ή εταιρείες και/ή επιχειρήσεις και/ή σωματεία και/ή ενεργούς πολίτες στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και η συνεργασία με ακαδημαϊκά και επιστημονικά ινστιτούτα ερευνών και εταιρειών  σε όλο τον κόσμο που συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη και διεκπεραίωση μελετών , ερευνών και προγραμμάτων με μελλοντικό προσανατολισμό (futuristic and/or future oriented) εν σχέση με τα τελλουριακά ρεύματα, τις φυσικές αιτίες, την ανθρώπινη δραστηριότητα και τα λοιπά διακριτά ρεύματα και όποιους τομείς αφορούν τον εντοπισμό και πρόκληση γεωπαθητικών παθήσεων στον άνθρωπο, τις επιπτώσεις που έχουν στον άνθρωπο και την δημιουργία σύγχρονης τεχνολογίας εν σχέση με τον εντοπισμό ενεργειακών ρευμάτων και καταπολέμησης παθήσεων στον άνθρωπο οφειλόμενων σε όλα τα προαναφερθέντα παραπάνω ενεργειακά ρεύματα.(6)   Να μελετά, καταγράφει και αξιολογεί τους στόχους προτεραιότητες, οράματα και προβληματισμούς των οργανισμών και/ή εταιρειών και/ή επιχειρήσεων και/ή σωματείων που ασχολούνται με τα τελλουριακά ρεύματα, τις ακτινοβολίες που προέρχονται από φυσικές αιτίες, την ανθρώπινη δραστηριότητα και τα λοιπά διακριτά ρεύματα και πεδία καθώς και όποιους τομείς αφορούν τον εντοπισμό και πρόκληση γεωπαθητικών παθήσεων στον άνθρωπο, τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στον άνθρωπο και την δημιουργία σύγχρονης τεχνολογίας εν σχέση με τον εντοπισμό φυσικών ενεργειακών ρευμάτων και πεδίων, αλλά και καταπολέμησης παθήσεων στον άνθρωπο οφειλόμενων στα προαναφερθέντα ενεργειακά ρεύματα.(7)   Να αναλαμβάνει, μέσω εξειδικευμένων εταιρειών, οργανισμών και συμβούλων, τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών που έχουν σχέση με οργανισμούς και/η εταιρείες και/ή επιχειρήσεις και/ή σωματεία που ασχολούνται με τα τελλουριακά ρεύματα, τις φυσικές αιτίες, την ανθρώπινη δραστηριότητα και τα λοιπά διακριτά ρεύματα και όποιους τομείς αφορούν τον εντοπισμό και πρόκληση γεωπαθητικών παθήσεων στον άνθρωπο , τις επιπτώσεις που έχουν στον άνθρωπο και την δημιουργία σύγχρονης τεχνολογίας σε σχέση με τον εντοπισμό φυσικών ενεργειακών ρευμάτων και πεδίων και καταπολέμησης παθήσεων στον άνθρωπο οφειλόμενων στα φυσικά ενεργειακά ρεύματα και πεδία.
(8)
   Να ανακαλύπτει και/ή ερευνά και/ή μελετά και/ή ενθαρρύνει και/ή υποστηρίζει και/ή προωθεί νέες καινοτομικές ιδέες και μεθόδους, τεχνικές, επιστημονικές , τεχνολογικές , ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα και γενικά πνευματική ιδιοκτησία. Η προώθηση προς κατασκευή αρχικών προτύπων ή μοντέλων καθώς και/ή παραπέρα έρευνα και ανάπτυξη βιομηχανικών προτύπων και ολοκληρωμένων προϊόντων.

Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου                         Σύμης 15, Στρόβολος
Λευκωσία  2044                                Tηλ.:    +357 97655843                            e-mail: info@cgri.gr
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΤΟΡΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ  ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 Τα ηλεκτρονικά δεδομένα και υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτό τον ιστότοπο, παρατίθενται μόνο και αυστηρά  για προσωπική χρήση των επισκεπτώνΚάθε άλλη χρήση καθώς και οποιδήποτε άλλο είδος εκμετάλλευσής τους, από οιονδήποτε και από οποιδήποτε μέσο, απαγορεύεται από τους κτήτορες του ιστότοπου.

ανάλυση σχεδιασμού αναπαράστασης στα  1024 x  768  εικονοστοιχεία

 


   copyright © ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ