main page    

         

   

10η διετής ευρωπαϊκή διάσκεψη της Εταιρείας για την

Επιστημονική Εξερεύνηση Sigtuna, Σουηδία, 13 - 15 Οκτωβρίου 2016

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

 

Μάρκ Κρίζκερ 1, Λυδία Γιαννουλοπούλου 2, Σταύρος Παπαμαρινόπουλος 3, Άγγελος Ευαγγέλου 4

 

(1) Επίσκεψη Επιστημονικού Ερευνητή, Farmingdale College of State University της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ sevatronics@gmail.com

(2) Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ερευνών, Τμήμα Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, lydarch@tee.gr

(3) Καθηγητής Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, papamar7@gmail.com

(4) Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα, aevaggel@cc.uoi.gr

 

 

What is a geophysical anomaly?

Hippocrates, the father of Medicine, in his work “Concerning Nutrition”,

mentions that the geographic location and ground typology are equally

important health factors as nutrition.

Geophysical anomalies are places where the following take place:

intense change in the magnetic and/or gravity field

change in radioactivity levels

conductivity discontinuity of the ground material

presence of fault and/or

subterranean water.

And are also linked to various phenomena, such as the piezoelectric phenomena,

geochemical gas emission, electrokinetic phenomena of subterranean water

flow, spinning electric fields, intense ion flow, non- dipolar magnetic fields,

geoplasma and geoneutrons. Specific geological material can also alter and/or

augment these phenomena.

The aforementioned parameters create stress zones.

Whenever there is a fluctuation in the above fields, it results in the generation of

telluric DC electric currents, which are measurable. Subterranean waters convert

Earth’s DC field into AC one, working as a parametric converter.

 

Τι είναι μια γεωφυσική ανωμαλία;

Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, στο έργο του "Σχετικά με τη Διατροφή"

αναφέρει ότι η γεωγραφική θέση και η τυπολογία εδάφους είναι ισοδύναμα με

σημαντικούς παράγοντες υγείας, όπως η διατροφή.

 

Οι γεωφυσικές ανωμαλίες είναι θέσεις όπου συμβαίνουν τα ακόλουθα:

έντονη αλλαγή στο πεδίο μαγνητικής και / ή βαρύτητας

Μεταβολή των επιπέδων ραδιενέργειας

ασυνέχεια αγωγιμότητας του εδαφικού υλικού

παρουσία σφάλματος και / ή

Υπόγεια ύδατα.

 

Και συνδέονται επίσης με διάφορα φαινόμενα, όπως τα πιεζοηλεκτρικά φαινόμενα,

γεωχημικές εκπομπές αερίων, ηλεκτροκινητικά φαινόμενα υπογείων υδάτων

ροή, περιστρεφόμενα ηλεκτρικά πεδία, έντονη ροή ιόντων, μη διπολικά μαγνητικά πεδία,

γεώπλασμα και γεωνετρόνια. Ειδικό γεωλογικό υλικό μπορεί επίσης να μεταβάλλει ή / και

Αυξάνει τα φαινόμενα αυτά.

Οι παραπάνω παράμετροι δημιουργούν ζώνες πίεσης.

Όποτε υπάρχει διακύμανση στα παραπάνω πεδία, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία

Τελλουριακών  DC  συνεχών ηλεκτρικών ρευμάτων, τα οποία είναι μετρήσιμα. Υπόγεια ύδατα μετατρέπουν το πεδίο DC της Γης σε AC (εναλλασσόμενων ηλεκτρικών ρευμάτων), λειτουργώντας ως παραμετρικός μετατροπέας.

 

Σχήμα 1: Ανάλυση φάσματος του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της γης (μπλε) και η επίδραση του υδάτινου σώματος (κίτρινο)

  

Another aspect of these anomalies is the intensity of Extremely Low Frequency

Fields (ELF), as much as 100 V/m.

The trajectory of the Solar Wind charged particles experiences bending in the

magnetic fields of the Van Allen Belt, which results in the electromagnetic

radiation. This radiation is extracted by the natural Earth-Ionosphere Cavity

Resonator, and it is superimposed on Earth's heterogeneities.

Geophysical anomalies and their stresses also induce a phase shift of the original

fields. The shift of the Parent Vectors in a phase and superposition of two

orthogonal alternating electric vectors creates a Field Gyroscope (FG) . The

originated Field Gyroscope has the ability to produce a Spinning Electric Field,

which results in the creation of a mechanical torque.

 Μια άλλη πτυχή αυτών των ανωμαλιών είναι η ένταση των πεδίων εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (ELF), έως 100 V / m.

Η τροχιά των φορτισμένων με ηλιακή ενέργεια σωματιδίων βιώνει κάμψη στα μαγνητικά πεδία της ζώνης Van Allen, με αποτέλεσμα την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία εξάγεται από τον φυσικό συντονιστή κοιλότητας της Γης-Ιονόσφαιρας και είναι επάνω από τις ετερογένειες της Γης.

Οι γεωφυσικές ανωμαλίες και οι πιέσεις τους προκαλούν επίσης μετατόπιση φάσης των αρχικών πεδίων. Η μετατόπιση των γονικών διανυσμάτων σε μια φάση και η υπέρθεση δύο ορθογώνιων εναλλασσόμενων ηλεκτρικών διανυσμάτων δημιουργεί ένα Γυροσκόπιο πεδίου (Gyroscope Field) (FG). Το γεννημένο Γυροσκόπιο πεδίου έχει την ικανότητα να παράγει ένα ηλεκτρικό πεδίο περιστροφής, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μηχανικής ροπής.

                              Εικόνα 2:    Περιστροφή ηλεκτρικών πεδίων σε παλμογράφο

 

Russian scientist N.A. Kozyrev showed that mechanical gyroscopes caused nonlinear

phenomena of weight reduction. The spinning electric field, found in

geophysical anomalies can cause distortion of space-time metrics.

The concentration of natural geomagnetic and electric fluctuations is the most

basic characteristic of ancient monuments and temples.

 

Ο Ρώσος επιστήμονας N.A. Kozyrev έδειξε ότι τα μηχανικά γυροσκόπια προκάλεσαν μη γραμμικά

φαινόμενα μείωσης βάρους. Το περιστρεφόμενο ηλεκτρικό πεδίο που βρέθηκε σε

γεωφυσικές ανωμαλίες μπορεί να προκαλέσουν στρέβλωση των μετρήσεων χωροχρόνου.

Η συγκέντρωση των φυσικών γεωμαγνητικών και ηλεκτρικών διακυμάνσεων είναι το πλέον βασικό χαρακτηριστικό των αρχαίων μνημείων και ναών.

Figure 3: Geomagnetic field intensity in Stonehenge (David, 1997)

 Σχήμα 3: Ένταση γεωμεγνητικού πεδίου στο Stonehenge (David, 1997)

 

 Effect on people, animals and plants

It has been shown that low levels of stress for short exposure time can been extremely healing, as it can increase the number of mitochondria per cell, whereas long term stress of the same source can be extremely damaging and induce chronic disease.

The human body can interact with these phenomena, due to the existence of magnetite, iron, water and also its own electromagnetic fields (brain, heart, neural network). Research has shown that long term exposure to stress points on ground can have diverse negative effects especially on the brain activity and the immune system.  The work of Dr. Dieter Aschoff, proved the effect of geo-physical anomalies on people, through the use of an electromagnetic blood test.

He found that these anomalies caused the blood’s field oscillation polarity to invert. Dr. Persinger studied the effect of geomagnetic fluctuations on human biology, and noticed a significant change in brain activity, sleep and mood disturbances and other health effects.   Dr. Hacker also indicated the effect of geophysical anomalies and rise of A-amylase, a signal of stress. In a research experiment done on more than 800 people, called the Vienna report, group of 20 scientists found significant results on people exposed on a geophysical anomaly. There were signification changes in serotonin, zinc and calcium levels, and also in immunoglobulins, such as IgA. Dr. Debertolis, in the archaeoacoustics field, found that there are specific frequencies that can be detected In ancient monuments (around mostly 90-120 Hz). His work with EEG on people, as well as Dr. Cook’s, showed the effect was intense activity in the frontal or occipital lobe.  Dr. Barbara Tombarkiewicz in her own research proved that cows, moved in a geophysical anomaly, developed health problems above a normally expected ratio, and also showed lower levels of zinc, copper and iron. Research by John Burke and others after him, showed that short term exposure of seeds in geophysical anomalies result much stronger plants with higher yield.

 

Επιπτώσεις σε ανθρώπους, ζώα και φυτά

Έχει αποδειχθεί ότι τα χαμηλά επίπεδα στρες για σύντομο χρόνο έκθεσης μπορεί να είναι εξαιρετικά στην επούλωση, καθώς μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μιτοχόνδριων ανά κύτταρο, ενώ το μακροπρόθεσμο στρες της ίδιας πηγής μπορεί να είναι εξαιρετικά επιζήμιο και να προκαλέσει χρόνιες ασθένειες.

Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά τα φαινόμενα, λόγω της ύπαρξης μαγνητίτη, σιδήρου, νερού και επίσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (εγκέφαλος, καρδιά, νευρωνικό δίκτυο). Έρευνες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε σημεία στρες στο έδαφος μπορεί να έχουν ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις επιδράσεις ιδιαίτερα στη δραστηριότητα του εγκεφάλου και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Το έργο του Δρ. Dieter Aschoff, απέδειξε την επίδραση των γεωφυσικών ανωμαλιών στους ανθρώπους, μέσω της χρήσης ηλεκτρομαγνητικού ελέγχου του αίματος.

Διαπίστωσε ότι αυτές οι ανωμαλίες προκάλεσαν την ανάστροφη πολικότητα του πεδίου του αίματος στο αίμα.  Ο Δρ Persinger μελέτησε την επίδραση των γεωμαγνητικού διακυμάνσεων της ανθρώπινης βιολογίας και παρατήρησε σημαντική αλλαγή στην εγκεφαλική δραστηριότητα, διαταραχές του ύπνου και της διάθεσης και άλλες επιπτώσεις στην υγεία. Ο Δρ. Hacker έδειξε επίσης την επίδραση των γεωφυσικών ανωμαλιών και την άνοδο της Α-αμυλάσης, ένα σήμα στρες. 

Σε ένα ερευνητικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 800 ανθρώπους, που ονομάζεται έκθεση της Βιέννης, ομάδα 20 επιστημόνων πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα άτομα που εκτίθενται σε μια γεωφυσική ανωμαλία. Υπήρξαν μεταβολές σηματοδότησης σε επίπεδα σεροτονίνης, ψευδαργύρου και ασβεστίου, και επίσης σε ανοσοσφαιρίνες, όπως η IgA.

Ο Δρ Ντεμπερτέλης, στον τομέα της αρχαιοακουστικής, διαπίστωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συχνότητες που μπορεί να εντοπίσθούν στα αρχαία μνημεία (περίπου 90-120 Hz). Η δουλειά του με το EEG στους ανθρώπους, όπως και του Δρ. Cook's, έδειξε ότι το αποτέλεσμα ήταν έντονη δραστηριότητα στον μετωπιαίο ή τον ινιακό λοβό.

Η δρ. Barbara Tombarkiewicz στην έρευνά της απέδειξε ότι οι αγελάδες, μετακινούμενες σε μια γεωφυσική ανωμαλία, ανέπτυξαν προβλήματα υγείας πάνω από ένα στην κανονική αναμενόμενη αναλογία και επίσης έδειξε χαμηλότερα επίπεδα ψευδαργύρου, χαλκού και σιδήρου.

Έρευνες από τον John Burke και άλλους μετά από αυτόν, έδειξαν ότι η βραχυχρόνια έκθεση των σπόρων στις γεωφυσικές ανωμαλίες έχει ως αποτέλεσμα πολύ ισχυρότερες  κράσεις με υψηλότερη απόδοση.

Σχήμα 4: Αριθμός περιστατικών διαφόρων ασθενειών στους ανθρώπους που ζουν σε μια γεωφυσική ανωμαλία και σε μια αδιατάρακτη ζώνη (Dubrov, 2008)

 

Σχήμα 5: Σπόροι καλαμποκιού που τοποθετούνται σύντομα σε μία γεωφυσική ανωμαλία είχε 100% ταχύτερη  ανάπτυξη από τα κοινά καλλιεργήσιμα, και παράγεται τρεις φορές καλαμπόκι κατά βάρος (Burke, 2005)

 

 Detection

An instrument for detecting geophysical anomalies should take into consideration all the discussed parameters. Mapping these anomalies should

focus on Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields (V/m) and Spinning Electric Fields ( (V/m) 2 rad/sec) registration channels.

The instrument called SEVA, Spinning Electric Vector Analyzer can study Field Gyroscopes (FG). It is based on analyses of two parent vectors and the

following processing of their related signals. The instrument has showed its ability repeatedly to detect geophysical anomalies.

 

Ανίχνευση

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα εργαλείο ανίχνευσης γεωφυσικών ανωμαλιών λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που συζητήθηκαν. Η χαρτογράφηση αυτών των ανωμαλιών πρέπει επικεντρωθεί σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (V / m) και Περιστρεφόμενα ηλεκτρικά πεδία ((V / m) 2 rad / sec) εγγραφής. Το όργανο που ονομάζεται SEVA (εικόνα 6) , Spinning Electric Vector Analyzer μπορεί να μελετήσει  Γυροσκόπια πεδίου  (FG). Βασίζεται σε αναλύσεις δύο γονικών φορέων και του μετά την επεξεργασία των σχετικών σημάτων τους. Το όργανο έχει δείξει τη δική του ικανότητα να ανιχνεύει επανειλημμένα γεωφυσικές ανωμαλίες.

 

           Σχήμα 7: Μετρήσεις ELF και FG πάνω από φλέβες υπογείων υδάτων.

 

 

CONCLUSIONS

Long term exposure of humans, animals and plants to geophysical anomalies results in physiological problems, and chronic diseases. On

the other hand, short term exposure can activate healing mechanisms under circumstances. We need to find out if the anomalies have

an effect on humans, via measurements of specific biologic parameters on location.

The developed Spinning Vector Analyzer SEVA is one of the appropriate instruments for solving this social task.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μακροχρόνια έκθεση ανθρώπων, ζώων και φυτών σε γεωφυσικές ανωμαλίες έχει ως αποτέλεσμα φυσιολογικά προβλήματα και χρόνιες ασθένειες. Από την άλλη πλευρά, η βραχυχρόνια έκθεση μπορεί να ενεργοποιήσει μηχανισμούς θεραπείας υπό συνθήκες. Πρέπει να μάθουμε αν υπάρχουν οι ανωμαλίες

με επίδραση στον άνθρωπο, μέσω μετρήσεων συγκεκριμένων βιολογικών παραμέτρων στην τοποθεσία.

Ο ανεπτυγμένος αναλυτής Vector Spinning SEVA είναι ένα από τα κατάλληλα μέσα για την επίλυση αυτού του κοινωνικού καθήκοντος.

 

ACKNOWLEDGEMENTS

Special thanks to Nassim Haramein and the Resonance Science Foundation for their ongoing support of this research

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Ειδικές ευχαριστίες στον Nassim Haramein και στο Resonance Science Foundation για τη συνεχή υποστήριξή τους σε αυτή την έρευνα.

 

REFERENCES

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 

[1] Bergsmann,O. Risikofaktor Standort. Vienna, Facultas University Press, 1990

[2] Burke, J., Halberg, K. Seed of Knowledge, Stone of Plenty: Understanding the Lost Technology of the Ancient Megalith-Builders, Council Oak Books, 2005

[3] Cook I. A., Pajot S. K., Leuchter A. F., Ancient Architectural Acoustic Resonance Patterns and Regional Brain Activity, Time and Mind: The Journal of Archaeology

Consciousness and Culture, Volume I-Issue I March, 2008

[4] David, A., Payne,A., Geophysical Surveys within the Stonehenge Landscape: A review of Past Endeavour and Future potential, Proceedings of the British Academy,

92, 73-113, The Britihs Academy 1997

[5] Debertolis P., G. Tirelli, F. Monti. Systems of acoustic resonance in ancient sites and related brain activity, Proceedings of Conference "Archaeoacoustics. The

Archaeology of Sound", Malta, February 19 - 22, 2014

[6] Dubrov, A.P. , Biological Geophysics, Earth, Man and Space, Moscow, Folium Pub.,2008

[7] Hacker G. W, Augner C., Pauser G., Daytime related rhythmicity of GDV parameter glow image area: time course and comparison to biochemical parameters

measures in saliva, book chapter in Energy Fields Electrophotonic Analysis in Humans and Nature, 2012

[8] Kozyrev. N.A. "On the possibility of experimental investigation of the properties of time, Time in science and philosophy, Prague, 1971

[9] Krinker, M., Goykadosh, A., Mapping Geo-Pathogenic Zones and Required Instrumentation. Conference LISAT-2010. IEEE Xplore.

[10] KrinkerM. , Pismenny, L. . What Stands Beyond Dowsing and Feng Shui? EcoDowsing LLC, New York, 2006, INDEL GmbH Publishers, Villingen-Schwenningen, ISBN

3-9802 542-4-0, 2004

[11] Krinker M., Shmelkina. R., Earth's Conservative and Vortical Fields As a Social Related Factor. Earth's Fields and Their Influence on

Organisms. International Symposium, Druskininkai, 2008

[12] Persinger, M.A. Geopsychology and geopsychopathology: mental processes and disorders associated with geochemical and geophysical factors. Experientia, 43,

92–104, 1987

[13] Tombarkiewicz, B., Geomagnetics studies in cow house. Acta Agr. Et 426 Silv. Seria Zoot. 34, 1996