Όροι και προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου

 

O παρόν διαδικτυακός τόπος ανήκει στην εταιρεία ‘Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου o Oσιος Δαβιδ LTD’.  Πριν εισέλθετε  σε αυτή την  ιστοσελίδα παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους όρους χρήσης που ακολουθούν, καθώς η χρήση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Είσοδός σας στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται αυτόματα τη συναίνεσή σας κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. H εταιρεία ‘Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου o Oσιος Δαβίδ LTD επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους κάτωθι όρους χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι όροι ισχύουν από την δημοσίευσή τους σε αυτό τον  ιστότοπο. Η πρόσβαση και χρήση μετά τον χρόνο δημοσίευσης των νέων όρων προϋποθέτει και συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή τους. Οι παρόντες όροι δεν πρέπει να συγχέονται με οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο. Αφορούν αποκλειστικά και μόνο την χρήση της ιστοσελίδας μας. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την ερμηνεία τους, υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται στα Δικαστήρια της Αθήνας.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρεται για προσωπική μόνο χρήση και δεν δίνει  κανένα άλλο δικαίωμα για τον χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι τα σήματα και κάθε δικαίωμα πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των περιεχομένων της ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία ‘Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου o Oσιος Δαβίδ LTD’.   Ως εκ τούτου ο χρήστης δεν δικαιούται να αντιγράψει, αναπαραγάγει, ανατυπώσει, τροποποιήσει, πωλήσει ή με κάθε τρόπο αποκομίσει εμπορικό όφελος από τα περιεχόμενα του ιστότοπου αυτού χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας ‘Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου o Oσιος Δαβιδ LTD , πάντα βέβαια υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περιορισμός της ευθύνης

Η εταιρεία ‘Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου o Oσιος Δαβιδ LTD δεν εγγυάται για την ορθότητα ή ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται εδώ, είτε πρόκειται για κείμενα είτε για φωτογραφίες είτε για οποιουδήποτε τύπου πληροφορία, από οποιονδήποτε και αν καταχωρήθηκε αυτή και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκλήθηκε ή προκληθεί από την χρήση αυτού του ιστότοπου ή την πρόσβαση σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Η απαλλαγή ευθύνης της εταιρείας ‘Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου o Oσιος Δαβιδ LTD, την οποία ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης από δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

Διασύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται διασυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων και ιδίως τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα ή/και πληροφορίες δεν ελέγχει η εταιρεία ‘Ινστιτούτο Γεωπαθητικών Ερευνών Κύπρου o Oσιος Δαβιδ LTD και για τις οποίες δεν ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η πρόσβαση στις ιστοσελίδες τρίτων και περαιτέρω η χρήση των ιστοσελίδων αυτών, πραγματοποιείται κατ' αποκλειστική του ευθύνη.